دریافت حکم کارگزینی

دریافت حکم کارگزینی

"(الزامی)" indicates required fields

نام(الزامی)
شماره دفتر کل کد شما در سازمان بازنشستگی کشوری است که در واقع جایگزین کد پرسنلی شما شده است و پس از ورود به مرحله بازنشستگی به جای کد پرسنلی به شما داده می‌شود.
شماره حسابی که حقوق بازنشتگی شما به آن واریز می‌شود در هنگام دریافت حکم کارگزینی شما نیاز است.