طرح مسکن ملی

ثبت نام طرح مسکن ملی

"(الزامی)" indicates required fields

نام(الزامی)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 1 GB.
    گواهی اشتغال به کار متقاضی ، مدارک مرتبط با محل تولد متقاضی ، مدارک مرتبط با محل تولد همسر ، مدارک مرتبط با محل تولد فرزندان بالای 5 سال وی و گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر